ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงรียนมัธยมศึกษา สมพ.เชียงใหม่ ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

  คณะกรรมการบริหาร
 
ทำเนียบคณะกรรมการ
  โครงสร้างการบริหาร
  ข้อบังคับสมาคม
  ทำเนียบสมาชิก
  ผู้ประสานงานกลุ่มดอย
    (สหวิทยาเขต)
 f สมาคมฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯวันที่ 9 มิถุนายน 2564่ รายงานการประชมครั้งที่ 1/2564 n
 f เว็บไซต์สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียมัธยมศึกษาจัหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนเป็น www.csda2021.com n 
 f สมาคมขออนุเคราะห์คณะกรรมการทกท่านส่งรูปภาพชุดปกติขาวของคณะกรรมการมาที่ไลน์กลุ่มฯn
  แจ้งกรรมการทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานที่แบบฟอร์มตามลิ้งนี้ n
  ตัวแทนผู้ประสานงานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยn
  เชิญรองผู้อำนวยการทุกท่าน สมัครสมาชิก ส.ร.ม.ชม.(รอทำลิ้งฐานข้อมูล)
  เชิญรองผู้อำนวยการทุกท่าน สมัครสมาชิก ส.ร.ม (สมาคมรองผู้อำนวการการโรงเรียนมัธยมศึกษา)
  หลักเกณฑ์วิทยฐานะผู้ริหารใหมn
  หลักเกณฑ์วิทยฐาะครูใหมn
  เชิญสมาชิกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สมาคมโดยส่งข้อมูล ภาพข่าว มาที่ไลน์กลุ่มหรือที่ addm2013@gmail.com                
  ยุุพราชวิทยาลัย
  วัฒโนทัยพายัพ
  สันกำแพง
  กาวิละวิทยาลัย
  หอพระ
  ดอยสะเก็ด
  แม่ออนวิทยาลัย  
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2564
ประจำวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
รูปแบการสอนรอบวันทันข่าว สพฐ. 21 พฤษภาคม 2564
การเรียนการสอนรูปแบบ ON DEMAND การเรียนการสอนรูปแบบ ON SITE
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ON Air การเรียนการสอนรูปแบบ On Line
การเรียนการสอนรูปแบบ ON HAND เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ 21 พ.ค.564
  สพฐ. Finland's schools
  ครูวันดี  
  มติชน
  Sanook
  ครูไทย
  ไทยรัฐ
  ครูบ้านนอก
  ครูอาชีพ
  มหาวิทยาลัย
 
l2

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชดที 1 วันที 9 มิถุนายน 2564
ณ ห้องตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 
ภาพบรรยากาศการประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562
เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา
ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน พ.ศ.2563 Download รูปภาพเพิ่มเติม
 
 
  นวมินทราชูทิศพายัพ
  แม่ริมวิทยาคม 
  สันทรายวิทยาคม
  แม่แตง
 
แม่หอพระวิทยาคม
  สันป่ายางวิทยาคม
  สะเมิงวิทยาคม

  พร้าววิทยาคม
  มัธยมกัลยาณิวัฒนาฯ
  ฝางชนููปถัมภ์
  ไชยปราการ
  เชียงดาววิทยาคม
  อรุโณทัยวิทยาคม
  เวียงแหงวิทยา
  ฮอดพิทยาคม
  จอมทอง
  ดอยเต่าวิทยาคม
  แม่ตื่นวิทยาคม
  อมก๋อยวิทยาคม
  แม่แจ่ม
  สันป่าตองวิทยาคม
 
 หางดงรัฐราษฏร์ฯ 
  สารภีพิทยาคม
  เทพศิรินทร์ฯ
  บ้านกาดวิทยาคม
  สองแคววิทยาคม
  สันติสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Secondary School Deputy Director Association : CSDA)
ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(การแสดงผลที่เหมาะสมสำหรับการชมเว็บไซต์ คือ1280X1024)
ผู้ดูแลระบบ addm2013@gmaill.com / https://www.facebook.com/buddhayuntree /ID Line : noymt / twitter.com/@noymt