นายธนัฏฐ์  แสนแปง
นายกสมาคมฯ
     
               
       
จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ
 อุปนายกคนที่ 1
 
นายธงชัย  พูลศิรเจริญกูล
อุปนายยกคนที่ 2
 
นายเนรมิต  ใจแก้ว 
อุปนายยกคนที่ 3
 
นายวินัย  เวียงลอ
อุปนายยกคนที่ 4
 
                                       
       
นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ
พิทักษ์สิทธิประโยชน์
 
นายนิกร ทวีเดช
ผู้ช่วยพิทักษ์สิทธิประโยชน์
 
ว่าที่เรือตรีวีระพงษ์   ขำเหม
สวัสดิการและขวัญกำลังใจ
 
นายศุภวัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล
ผู้ช่วยสวัสดิการและขวัญกำลังใจ
 
                                       
       
นายสมบัติ คำบุญสูง
วิชาการ
 
นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์
ผู้ช่วยวิชาการ
 
นายเฉลิมพล ดอนดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
ผู้ช่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
                                       
       
นางปริยา  บุญตัน
เหรัญญิก
 
นางสาวสายฝน วรรณกูล
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์
นายทะเบียน
 
นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 
               
       
นางสุพิน อินทรรักษ์
ปฏิคม
 
นายสุรพล ยะคำป้อ
ผู้ช่วยปฏิคม
 
นางญาณิศา คำภิระ
ประสานงานองค์กร
 
นายกำธร  หลวงอินตา
ประชาสัมพันธ์
 
                                       
       
  นายอัครพล คำขัติ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นางจารุณี ณิลกำแหง
เลขานุการ
  นางธนกร จิตธำรงสุนทร
ผู้ช่วยเลานุการ